Vedtægter 

for 

foreningen Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter

Randalsvej 29 

7000 Fredericia 

CVR-nr. 37360007Foreningens navn og hjemsted

§ 1 

Foreningens navn er Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter.

§ 2 

Foreningens hjemsted er Fredericia kommune. 

Foreningens postadresse er: Randalsvej 29, 7000 Fredericia. 

Foreningens værneting er 6000 Kolding. 


Formål

§ 3 

Foreningens formål er at etablere og derefter drive og udleje Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter, Randalsvej 29, 7000 Fredericia

  

Medlemmer

§ 4 

KFUM Parken, Fredericia KFUM’s Fodboldafdeling, F.C. Fredericia.

  

Økonomi

§ 5 

Fredericia KFUM’s Aktivitetscenters økonomi kommer primært fra leje- og sponsorindtægter samt driftstilskud fra Fredericia Kommune.

Årets overskud henlægges primært til udskiftning af græstæppe og belysning.

Regnskabsåret løber fra 1. april – 31. marts.

Der udarbejdes budget for hvert regnskabsår ultimo marts.

Foreningen udarbejder kommende års lejepriser i forbindelse med budgettet. 

I tilfælde af underskud er der Fredericia KFUM`s Fodboldafdeling der dækker 

dette underskud. 


Bestyrelse

§ 6 

Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter ledes af en bestyrelse, der er foreningens højeste myndighed. 

Bestyrelsen består af 5 personer. 

Medlemmer af bestyrelsen: 

Fredericia KFUM’s Fodboldafdelings bestyrelse udpeger 3 medlemmer. 

KFUM Parken udpeger 1 medlem. 

F.C. Fredericia udpeger 1 medlem. 

Sammensætningen er i forhold til, at Fredericia KFUM er den største bruger af aktivitetscen-tret. 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. 

Formanden skal vælges ud fra de 3 repræsentanter fra Fredericia KFUM’s Fodboldafdeling. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 

Udtræder et medlem, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem i henhold til fordelingsnøglen til næste generalforsamling. 

Det er bestyrelsen for Fr.KFUMs Aktivitetscenter der i samarbejde med Fr.KFUMs fodboldafdeling sørger for den daglige drift. 

Bestyrelsesmøder: 

Afholdes efter behov. 

Formanden udsender dagsorden min. 8 dage før mødets afvikling. 

Der skal afholdes min. 2 møder pr. år. 

Bestyrelsen vælger en referent ved hvert møde. Referat udsendes senest 8 dage efter sidste møde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer er til stede. 

I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 


Generalforsamling

§ 7 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. 

Den ordinære generalforsamling skal minimum have følgende dagsorden: 

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere2.Formandens beretning og godkendelse af denne3.Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab4.Indkomne forslag 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 66.Valg af 2 regnskabskontrollanter7.Eventuelt 


Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker via mail til de 3 tilknyttede foreninger. 

Alle godkendte medlemmer fra de 3 foreningers bestyrelser har tale- og stemmeret. 

Stemmeret vedrørende valg af medlemmer til bestyrelsen er begrænset ud fra vedtægternes § 6, hvor de enkelte foreninger skal vælge sine egne repræsentanter/repræsentant. 

Ved valg til bestyrelsen gælder simpelt stemmeflertal i de enkelte foreninger. 

Enhver lovlig generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal deltagere. 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Er der stemmelighed, bortfalder forslaget. 

Alle afstemninger er skriftlige, hvis blot 1 person kræver dette. 


Hæftelse og tegning

§ 8 

Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter hæfter alene med sin formue, og hverken de oprindelige stiftere eller andre hæfter for foreningens gæld. 

Formanden og 1 øvrigt bestyrelsesmedlem tegner Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter. 


Regnskab

§ 9 


Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter har regnskabsår fra den 1. april til den 31. marts. 

Regnskabet skal gennemgås og underskrives af en uvildig revisor. 


Vedtægtsændringer

§ 10 

Ændring i vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. 

Vedtægternes § 6 og § 11 kan kun ændres ved enstemmighed på en generalforsamling. 


Opløsning

§ 11 

Bestemmelse om opløsning af Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter kan kun ske ved vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger. 

For opløsning skal minimum 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget på hver generalforsamling.

De 3 tilknyttede foreninger kan nedlægge veto mod en eventuel opløsning. 

I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue overdrages til Fredericia KFUM’s Fodboldaf-deling og fysiske anlæg skal overdrages til KFUM Parkens Fond og må benyttes vedlagsfrit af Fr. KFUMs Fodboldafdeling


Stiftelse

§ 12 

Foreningen Fredericia KFUM’s Aktivitetscenter er stiftet den * 26 oktober 2015.